Rybářský řád

Provozní řád rybník „Seník" 2020

1.1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku Seník.

1.2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem", dodržovat ho včetně 

dalších právních norem a pokynů správce nebo stráže. 

1.3. Rybářský klub České republiky (dále jen „RKČR") vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny RKČR.

1.4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a RKČR za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.

1.5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.

Článek II.

Pravidla lovu

2.1 Lovící je povinen před započetím lovu vždy informovat správce nebo jinou oprávněnou osobu RKČR, která zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.

2.2 Počet lovících je omezen a určuje je pověřený správce.

2.3 Loví se 24 hodin (NON-STOP) ze strany od strany hospůdky, z druhé strany rybníka je povolen rybolov pouze od 8 hod do 20 hod.

2.4 Lovící je povinen zachovávat pořádek a chovat se šetrně k rybám a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit RKČR.

2.5 Lovící musí být vybaven velkým podběrákem o rozpětí min. 80 cm, velkou podložkou min. o délce 90 cm se zvýšeným okrajem. Focení s rybou musí probíhat výlučně nad touto podložkou nebo ve vodě.

2.6 Loví se na 2 pruty o jednoduchých návazcích, platí zákaz používání odhozových šňůr (dovoleny pouze návazce).

2.7 Zakazuje se zakrmovat pšenicí, řepkou, kukuřicí, hrachem a jinými luštěninami.

2.8 Loví se metodou chyť a pusť, výjimka platí u karase, který se nesmí vracet zpět.

2.9 Loví se na položenou, plavanou, platí celoroční hájení dravců.

2.10 Je dovoleno používání lodě/člunu pouze ke zdolání ryby v případě vázky.

2.11 Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.

2.12 RKČR si vyhrazuje právo zakázat lov ryb na rybníku v obecném zájmu (např. pro účely pořádání rybářských závodů, dětských táborů, léčení ryb apod.).

2.13 Lovící je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo (odvoz odpadu si zajišťuje na vlastní náklady).

2.14 Pokud je zjištěno porušení, je RKČR oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.

2.15 Zákaz vjezdu osobními automobily k rybářskému místu, bez předchozí dohody se správcem. Podohodě vjezd zpoplatněn dle ceníku.

Tel. 725 863 012, 775 178 971